دستگاه هوادهی آبزیان طرح اول

شرح واطلاعات فنی از پروژه دستگاه هوادهی آبزیان ثبت اختراع اول
باتوجه به نیازدر بخش هوادهی انواع آبزیان هنگام رشد وبا توجه به اینکه انواع دستگاه هوادهی از کشورهایی مانند ایتالیا وچین وارد میشود وچون در هر مجموعه تعداد چند الکتروموتور نیاز است وبه علت شوری اب مناطق جنوبی مخصوصا در پرورش میگو الکتروموتورها عمر طولانی ندارند این پروژه طراحی وساخته شده است.
درطرح اول به خاطر اینکه الکترو موتور در آب قرار نگیرد وماندگاری وعمر بیشتری داشته باشد وبتواند به جای چندین الکترو موتور کاربرد داشته باشد الکترو موتوری با توان بالا در کناراستخر قرار میگیرد که توسط پمپ هیدرولیکی طراحی ونصب شده بر روی الکترو موتور وچرخش روغن توسط لوله ها به پمپهای طراحی شده که پروانه های هوادهی بر روی آن نصب شده انرژی دورانی حاصله رابه زیر آب جهت هوادهی منتقل میکند وپس از طی یک دوره پرورش آبزی فقط قسمتی که داخل آب مانده وبه علت شوری املاح بسته وغیر قابل استفاده شده تعویض میشود که هزینه را تا مقدار قابل ملا حظه ای کاهش میدهد در مناطقی که دسترسی به برق مشکل است میتوان از موتورهای دیزلی جهت هوادهی بهره برد وبجز مقرون به صرفه بودن طرح یکی از مزایای خوب طرح است .
(اشتغال بکار جوانان آرزوی من)