واگذاری رایگان اختراعات به ثبت رسیده

طرح هایی که جهت ایجاد اشتغال بصورت رایگان واگذار میشوند.

شرایط واگذاری

  1. شرکت های تولیدی یا سرمایه گذار فقط یک طرح را بصورت رایگان میتوانند درخواست نمایند
  2. به شرکت ها واشخاص سرمایه گذار در صورتی اختراع مورد نظر واگذار میشود که طرح را در داخل کشور تولید نمایند
  3. هر شخص که خواهان طرح باشد باید یک زندانی متاهل که به علت مشکل مالی در زندان بسر میبرد را آزاد نماید(از استان اردبیل)