ارتقاء فنی سیستم انواع خودروها

ارتقاء فنی سیستم انواع خودروها وطراحی وساخت آن جهت مسابقات وایجاد نمایشگاه.